Yhdistyksen säännöt

Home / Yhdistys / Yhdistyksen säännöt

PERINNE-ERÄILIJÄT r.y – nimisen metsästysyhdistyksen SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

Yhdistyksen nimi: PERINNE-ERÄILIJÄT r.y

Kotipaikka ja toiminta-alue: Kotipaikka ja toiminta-alue: Kotipaikka Suomussalmi, toiminta-alue Suomussalmen ja Sotkamon kunnat.

Yhdistys on perustettu tammikuun 10. päivänä 1992 ja siitä käytetään näissä säännöissä myös nimitystä seura.

Seuran kieli: Suomi

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry: n jäsen.

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä noudattaen erityisesti kestävän käytön ja muita metsästyseettisiä periaatteita. Seura tekee riistanhoitotyötä ja harjoittaa luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa. Riistanhoitotyön ensisijaisena tavoitteena on seuran alueen metsäkanalintujen elinolosuhteiden ja kantojen säilyvyyden turvaaminen.

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita, joiden pysyvyys seuran hallinnassa pyritään toteuttamaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla ja niiden pysyvyyden vakuudeksi haettavilla kiinnityksillä.

Seura tekee alueellaan eri muotoista riistanhoitotyötä painopisteen ollessa pienpetokantojen torjunnassa. Seura huolehtii luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista sekä valvoo alueillaan metsästyksen lainmukaisuutta ja seuran sääntöjen mukaisuutta.

Seura toteuttaa toiminnassaan metsästyksen eettisiä periaatteita ja ylläpitää jäsenistön metsästystä ja ampuma-aseita koskevien säädösten ja määräysten tuntemusta seuran toimesta tehtävällä tiedottamisella ja koulutuksella.

Seura edistää metsästyskoiratoimintaa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta.

4 § SEURAN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi sen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä sen säännöistä johdettavat yleiset edellytykset täyttävät henkilöt, jotka omistavat UPM-Kymmene Oyj- nimiseltä yhtiöltä 1.1.2014 jälkeen omistukseensa määräalana tai kiinteistönä hankkimansa lomarakennuspaikan seuraavista kiinteistöistä: Suomussalmi Anttipiispa 777-408-97-10, Suomussalmi Saukkovaara 777-408-29-4, Suomussalmi Isomaa 777-403-173-2, Suomussalmi Aittomäki 777-405-29-10, Sotkamo Musta 765-407-127-0 ja Sotkamo Tipasoja 765-407-141-16. Yhden kiinteistön edellä mainitulla tavalla hankkineista omistajista tai omistajien sijaansa jäseniksi ehdottamista henkilöistä enintään kaksi kaksi henkilöä voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseniksi.”

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi hyväksytään oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja kesäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja, valvomaan metsästyksen laillisuutta seuran alueella sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta – alueella olevat omistamansa metsästystarkoitukseen sopivat maansa seuran käyttöön.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

6 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) ei täytä enää säännöissä mainittuja yhdistyksen jäsenyysedellytyksiä

2) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen

3) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti

4) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä

5) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti ja toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa

6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää

7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen,

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran irtaimesta omaisuudesta.

8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena ja sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

9§ TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2) Todetaan kokouksen laillisuus.

3) Hyväksytään työjärjestys.

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.

7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

8) Toimitetaan toiminnantarkastajan ja tämän henkilökohtaisen varamiehen vaali alkaneelle toimintavuodelle.

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

11) Päätetään kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.

14) Valitaan metsästyksenjohtajat.

15) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.

16) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 § KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä ja metsästyksenjohtajista.

Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä.

Ensimmäiset kaksi erovuoroista jäsentä ratkaistaan arvan perusteella. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi- ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3 suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

5) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista

6) hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:n ja Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

9) pitää seuran jäsenluetteloa

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa

12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista

14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

15) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen

Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:lle ja Suomussalmen riistanhoitoyhdistykselle.

21 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Siirry työkalupalkkiin